Onze algemene verkoopsvoorwaarden

Overeenkomst

Enkel de door de partijen ondertekende overeenkomst verbindt Desmyttere Marketingadvies bv (de dienstverlener, hierna 'Desmyttere' genaamd) en zijn opdrachtgever. Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend en binden Desmyttere niet. Een overeenkomst kan bestaan uit een getekende offerte door de klant of uit een op maat gemaakt contract voor een welbepaalde opdracht.

De overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtname van de ‘Algemene voorwaarden’ van Desmyttere, zoals deze op de website zijn gepubliceerd en onderaan de bestelbon zijn opgenomen (als link naar de website). Een begin van uitvoering van de overeenkomst geldt eveneens als akkoord van Desmyttere, tenzij dit onder voorbehoud geschiedt.

Verbreking van de overeenkomst door de klant

De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of mits instemming met de annulering van Desmyttere bij aangetekend schrijven. In geval van verbreking is de opdrachtgever altijd de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd aan Desmyttere.

Omschrijving van de dienstverlening en de prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de offerte, in bijlage aan de overeenkomst of in de overeenkomst zelf. De prijs is exclusief 21% B.T.W., tenzij anders vermeld.

Leveringstermijnen

De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Eigendomsoverdracht en verantwoordelijkheden

De dienstverlening blijft eigendom van Desmyttere tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever.

De adviezen en tips die Desmyttere verstrekt aan de opdrachtgever via literatuur, opleidingen, het schrijven van een marketingplan of marketing management zijn strikt adviserend, coachend en richtinggevend. De opdrachtgever behoudt het volle risico voor de uitvoering van deze adviezen. Desmyttere aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de uitvoering van zijn adviezen of implementatie-acties (uitvoering van het marketingplan) voortvloeit.

Indien tijdens de uitvoering van de marketing management diensten gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal, werkt Desmyttere enkel met leveranciers van databanken zoals bv. Shutterstock. Desmyttere aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien de opdrachtgever dit anders beslist.

Facturatie

De facturen van Desmyttere zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs, alsook de B.T.W., is betaalbaar uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Bij niet-betaling binnen de dertig dagen na faktuurdatum wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De interest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 25 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van Desmyttere. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij Desmyttere schriftelijk aanvaard deze te behandelen.

Geschillenregeling

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Desmyttere Marketingadvies bv en de opdrachtgever.

Privacy

We gebruiken gegevens van klanten, prospects en stakeholders alleen om hen op de hoogte te houden van onze activiteiten. Elke partij kan bij Desmyttere opvragen wat er over henzelf in ons bestand zit via telefoon op 09 279 18 82 of via e-mail op info@desmyttere.be.

We dragen zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van onze website. Alle gegevens die men op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen enkel om bezoekers een betere service te garanderen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan elkeen bij ons de gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.